กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
106
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
Kawaii Japan
สถานที่เรียน
ห้องเพื่อนใจวัยรุ่น อาคาร 1
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวลัดดา สร้อยจาตุรนต์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาญี่ปุ่น
2. นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกัน
3. นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของชาวญี่ปุ่น
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
17 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.