กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
105
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ฟุตบอล
สถานที่เรียน
สนามฟุตบอล
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นายเทอดพงษ์ ทำดี
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในกีฬาฟุตบอล
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าแข่งขันกีฬารายการต่างๆ
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.