กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
104
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
มวยไทย
สถานที่เรียน
สนามมวย
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นายสมบัติ ใจปินตา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถสามารถไหว้ครูมวยได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถชกมวยไทยได้ถูกต้อง
3. นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและสืบทอดให้คงอยู่คู่ชาติไทยได้
จำนวนรับต่่ำสุด
18 คน
จำนวนรับสูงสุด
20 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.