กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
103
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน
อาคาร 6 ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นายชัยยะ สว่างวงษ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยการสร้างเกมคอมพิวเตอร์
2. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงนามธรรม
3. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.