กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
102
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เขียนถูกปลูกปัญญา
สถานที่เรียน
ใต้ถุนอาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวนิศากร ชมพูนุช
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักขั้นตอนของการแจกลูกและสะกดคำ
2. ผู้เรียนสามารถเขียนแจกลูกคำและบอกความหมายของคำได้
3. ผู้เรียนสามารถอ่านและสะกดคำได้และเขียนคำนั้นๆ ได้ถูกต้อง
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.