กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
101
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ศิลปะประยุกต์
สถานที่เรียน
ห้องเรียนศิลปะ อาคารศิลปะ
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ
2. เพื่อให้นักเรียนมีจินตนาการและใช้จินตนาการมรการสารสร้างสรรค์งานศิลปะได้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและเกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.