กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
10
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
กลอนกานท์งานกวี
สถานที่เรียน
ม้าหินอ่อนหน้าห้องภาษาไทย
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางรวิวรรณ พิมพาวะ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนบอกความสำคัญของฉันทลักษณ์กลอนไทยได้
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการแต่งคำประพันธ์
3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
17 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.