กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
1
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เกมส์โปรแกรมเมอร์น้อย
สถานที่เรียน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน

2. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้
2. นักเรียนสามารถเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ได้
3. นักเรียนสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ในแต่ละกิจกรรมด้วยตนเองได้
จำนวนรับต่่ำสุด
44 คน
จำนวนรับสูงสุด
48 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.