ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.พิจิตร)