กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
95
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เกมภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน
พักครูภาษาต่างประเทศ อาคาร 1
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง

2. นางสาวณฤชล ดิษฐ์แก้ว
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียบนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนสนุกสนานและเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.