กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
ที่
ชุมนุม [รหัส]
ครูที่ปรึกษา
ระดับ
รับต่ำสุด
รับสูงสุด
ข้อมูล
1Crossword [65]
1.นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
ม.ต้น2225
2DIY by นักวิทย๋ [35]
1.นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรง

2. นางสาวนัตยา หัสมินทร์
ม.ต้น4449
3E-Sports and Card game [89]
1.นายวิรัตน์ มาสุข
ม.ต้น2225
4English is fun [66]
1.นางสาวจุฑามาส ริยะขัน
ม.ต้น2224
5STEM ม.ต้น [49]
1.นางอังคนา จันทรประเสริฐ

2. นางสาวสิริพร ออมสิน
ม.ต้น4448
6Story Telling [58]
1.นางนุกูล บุญโห้
ม.ต้น2224
7We Love Sear 3 [57]
1.นางสาวศุภนันท์ คิดยาว
ม.ต้น2224
8กวีคีตศิลป์ [8]
1.นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง
ม.ต้น2224
9การละเล่นของเด็กไทยสมัยอดีต [12]
1.นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยะสิริ
ม.ต้น2224
10ของเล่นวิทยาศาสตร์ [34]
1.นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์
ม.ต้น2224
11คณิตคิดสนุก [51]
1.นางสาวปาริชาติ จินตเวก

2. นางสุภาพร ช่วยพยุง
ม.ต้น2224
12คณิตนักคิด [46]
1.นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติ
ม.ต้น2224
13คนรักต้นไม้ [27]
1.นางเรวดี สุขสุภักดิ์
ม.ต้น2224
14คำคมหรรษา [4]
1.นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
ม.ต้น2225
15งานฝีมือ [70]
1.นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ

2. นางสุภาพร คลังเพชร
ม.ต้น4448
16ซูโดกุ [45]
1.นายพีรภัทร เรืองเพชร
ม.ต้น2224
17ธนาคารโรงเรียน [97]
1.นางสาวณัฐวดี มากไหม
ม.ต้น2224
18ประดิดประดอย [72]
1.นางศิวิไล เขียนแม้น
ม.ต้น2224
19พิมพ์ดีดไทย [83]
1.นางจันทนา วิไลเรือง
ม.ต้น2224
20ภาษาจีน [94]
1.นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์
ม.ต้น2224
21ภาษาไทยในเสียงเพลง [108]
1.นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญ
ม.ต้น2224
22รักการอ่าน [56]
1.นางสุกัญญา ปิ่นสุข
ม.ต้น2224
23รักการอ่าน [109]
1.นางอรุณี บุญแก้ว
ม.ต้น2224
24รักษ์กีฬา [18]
1.นายอุบล พิมพาวะ
ม.ต้น2224
25ลายมือสื่อภาษา [9]
1.นางสาวสุณิสา กันมาลัย
ม.ต้น2224
26วอลเลย์บอล [100]
1.นายชาติชาย สุขล้อม
ม.ต้น2224
27วัฒนธรรมประเทศเยอรมนี [95]
1.นางสาวณฤชล ดิษฐ์แก้ว
ม.ต้น2224
28วัฒนธรรมเกาหลี [107]
1.นายปิยะวัฒน์ น้าเจริญ
ม.ต้น2224
29วิทย์สร้างสรรค์ [22]
1.นางรัชนี โสดถานา
ม.ต้น2224
30ศัพท์วิทย์ [29]
1.นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์
ม.ต้น2224
31ศิลปะประยุกต์ [101]
1.นางสาวสุกัญญา เพ็งแตง
ม.ต้น2224
32สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ [32]
1.นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา
ม.ต้น2224
33สวดมนต์แปลภาษาบาลี [15]
1.นางวิไล เขียวพุ่มพวง

2. นางสาวกิตติมา พวงสด
ม.ต้น4448
34หมากกระดาน [19]
1.นายเกรียงไกร ทัพใหญ่
ม.ต้น2224
35อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [41]
1.นางกัญจณ์นภา สุขล้อม
ม.ต้น2224
36เกมส์โปรแกรมเมอร์น้อย [1]
1.นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน

2. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
ม.ต้น4448
37เขียนถูกปลูกปัญญา [102]
1.นางสาวนิศากร ชมพูนุช
ม.ต้น2224
38เครื่องบินพับกระดาษ [30]
1.นางสาวชุดาภา อาจยาทา

2. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ
ม.ต้น4449
39เซปักตะกร้อ [80]
1.นายปรีชา เสนานิมิตร
ม.ต้น2224
40เทเบิลเทนนิส [28]
1.นายวีระ ทองโสภา
ม.ต้น2225
41เพลงคุณธรรม [16]
1.นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ม.ต้น2224
42เพื่อนที่ปรึกษา YC [74]
1.นางนงนุช เพ็งศิริ

2. นางศิริเพ็ญ จันทร์แสนภักดิ์
ม.ต้น4448
43เอแม็ท [99]
1.นางณิชาภา อ่อนน้อม
ม.ต้น2226
44Good grammar [60]
1.นางกรกช รุ่งทอง
ม.ปลาย1416
45Kawaii Japan [106]
1.นางสาวลัดดา สร้อยจาตุรนต์
ม.ปลาย1416
46Like สาระสังคม [21]
1.นายพิชิต ไพอุปลี

2. นางสาวนฤมล พึ่งกุศล
ม.ปลาย2832
47Photo Story [98]
1.นายจิตรกาญ ขำทองระย้า
ม.ปลาย1417
48Spelling Bee [54]
1.นางขวัญเรือน บุญมา
ม.ปลาย1416
49STEM ม.ปลาย [44]
1.นางสุนทรา คัชมาตย์

2. นางสาวอริสา แก้วทิพย์
ม.ปลาย2832
50To Be Number One [71]
1.นางนิตยา อ่อนจันทร์
ม.ปลาย1418
51กลอนกานท์งานกวี [10]
1.นางรวิวรรณ พิมพาวะ
ม.ปลาย1417
52คณิตกับเกมส์ [43]
1.นางสาวนพรัตน์ เล็กประเสริฐ
ม.ปลาย1416
53คณิตจิตสบาย [42]
1.นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์

2. นายนวพล ชัยชนะ
ม.ปลาย2832
54คณิตศาสตร์ ม.ปลาย [39]
1.นายไพรัช คำเขียน
ม.ปลาย1417
55คนรักการอ่าน [53]
1.นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์

2. นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง
ม.ปลาย2832
56คำคมหรรษา [5]
1.นางสุภาพร สุขวิถี
ม.ปลาย1417
57งานสานกระดาษ [87]
1.นางดวงกมล เรืองเพชร
ม.ปลาย1416
58จรวดขวดน้ำ [23]
1.นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ม.ปลาย1416
59ซูโดกุ [96]
1.นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์
ม.ปลาย1416
60ญี่ปุุ่น [59]
1.นางสาวสุดหทัย ขมินธกูล
ม.ปลาย1417
61ตัดต่อภาพยนตร์ [86]
1.นางวราพร สุรินทร์
ม.ปลาย1416
62ธนาคารโรงเรียน [47]
1.นางสาววาสนา ต่อมยิ้ม
ม.ปลาย1416
63นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 [40]
1.นางสาวชุติมา มั่นเหมาะ

2. นายปฐมรัฐ คูหา
ม.ปลาย3689
64นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 [20]
1.นายกมล ช่วยพยุง

2. นายสมคิด คำเขียน
ม.ปลาย36103
65นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 [55]
1.นางจิรภา อินทรขาว

2. นายพิชิต ไพอุปลี
ม.ปลาย3670
66บริหารความสุข [14]
1.นายวันชัย ทับทอง
ม.ปลาย1416
67ปกิณกะคณิตศาสตร์ [92]
1.นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล
ม.ปลาย1416
68ฟุตบอล [105]
1.นายเทอดพงษ์ ทำดี
ม.ปลาย1416
69ภาษาจีน [93]
1.นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก
ม.ปลาย1416
70ภาษาฝรั่งเศส [61]
1.นางสาวสุรีย์พร แก้วมา
ม.ปลาย1416
71ภาษาพาคิด [6]
1.นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์

2. นายพัฒร ลอยเด่น
ม.ปลาย2832
72ภูมิปัญญาไทย [7]
1.นางสุกัญญา เทพสุริยวงษ์
ม.ปลาย1418
73ยุวนักกฎหมาย [13]
1.นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม
ม.ปลาย1416
74ยุวประชาสัมพันธ์ [63]
1.นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ
ม.ปลาย1416
75รักการอ่าน [11]
1.นางบุญชอบ สายทอง
ม.ปลาย1416
76วอลเลย์บอล [90]
1.นายชนะชัย ทะยอม
ม.ปลาย1416
77วัยอิสระ [69]
1.นางพนอ กาญจนะ
ม.ปลาย1416
78ศิลป์สร้างสรรค์ [76]
1.นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์
ม.ปลาย1416
79สมองกลฝังตัว [85]
1.นายมาโนชญ์ แสงศิริ
ม.ปลาย1416
80สร้างเกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ [103]
1.นายชัยยะ สว่างวงษ์
ม.ปลาย1416
81สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [91]
1.นางบุญมี ปินใจ

2. นางดาว เมืองสอง
ม.ปลาย2832
82สอวน. [24]
1.นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์

2. นายศินาจ คำภิรานนท์

3. นายอนัน เดชขุนทด
ม.ปลาย4248
83สอวน. ชีววิทยา [31]
1.นางสาวบุปผา สันตวา
ม.ปลาย1416
84หมากกระดาน [48]
1.นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์
ม.ปลาย1416
85ห้องสมุด [38]
1.นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล
ม.ปลาย1418
86อนุรักษ์พลังงาน [26]
1.นางสาวนงนุช จากปั้น
ม.ปลาย1416
87เตรียมความพร้อมรับTCAS63 [37]
1.นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์
ม.ปลาย1418
88เทเบิลเทนนิส [67]
1.นายเอกพันธ์ จันอินทร์
ม.ปลาย1416
89เพลงพื้นบ้าน [79]
1.นางสาวยุราวรรณ สิงห์โต
ม.ปลาย1416
90เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ [33]
1.นางสาวสุรรักษ์ ยังคลัง

2. นายพีระยุทธ สุขสำราญ
ม.ปลาย2832
91เพื่อนที่ปรึกษา YC [73]
1.นางกาญจนา คัชมาตย์

2. นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ม.ปลาย2832
92เย็บ ปัก ถัก ร้อย [82]
1.นางสมรศรี กาหา
ม.ปลาย1416
93เอแม็ท [36]
1.นางนิพิศ วิเชียรสรรค์
ม.ปลาย1417
94แบดมินตัน [68]
1.นายปุลิ เจ่าสกุล
ม.ปลาย1416
95โสตทัศนศึกษา [25]
1.นายนิคม เอี่ยมต่อม
ม.ปลาย1416
96ดนตรีไทย [75]
1.นายรักชาติ นาครัตน์

2. นายคมกฤช คำสุกดี

3. นายเตชภณพัฒน์ วัฏฐกรธนานนท์
ม.ต้น+ม.ปลาย3660
97นาฏศิลป์และการแสดง [77]
1.นางเบญจวรรณ โหมดชัง

2. นายณัฐวรรธน์ ชุติภัทธ์ดำรงกุล
ม.ต้น+ม.ปลาย3852
98มวยไทย [104]
1.นายสมบัติ ใจปินตา
ม.ต้น+ม.ปลาย1820
99วงโยธวาทิต [88]
1.นางสาวจามจุรี ทองคำ

2. นายชัยธวัช อินเมฆ
ม.ต้น+ม.ปลาย3545
100เกษตรทฤษฏีใหม่ [110]
1.นางนุชจรี แพ่งนคร
ม.ต้น+ม.ปลาย1820
101เวทคณิต [52]
1.นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง
ม.ต้น+ม.ปลาย1820
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.