กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
ที่
ชุมนุม [รหัส]
ครูที่ปรึกษา
ระดับ
รับต่ำสุด
รับสูงสุด
ข้อมูล
1Crossword Game [65]
1.นางสาวสุภารัตน์ กุลคง
ม.ต้น2024
2DIY by นักวิทย๋ [35]
1.นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรง

2. นางสาวนัตยา หัสมินทร์
ม.ต้น4049
3English is fun [66]
1.นางสาวจุฑามาส ริยะขัน
ม.ต้น2024
4Science Show [89]
1.นายวิรัตน์ มาสุข
ม.ต้น2024
5STEM ม.ต้น [49]
1.นางอังคนา จันทรประเสริฐ

2. นางสาวสิริพร ออมสิน
ม.ต้น4048
6Story Telling [58]
1.นางนุกูล บุญโห้
ม.ต้น2024
7We Love Sear 3 [57]
1.นางสาวศุภนันท์ คิดยาว
ม.ต้น2024
8กวีคีตศิลป์ [8]
1.นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง
ม.ต้น2024
9ขยายพันธุ์พืช [81]
1.นายบุญลือ จิราพงษ์
ม.ต้น2024
10ของเล่นวิทยาศาสตร์ [34]
1.นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์
ม.ต้น2024
11คณิตนักคิด [46]
1.นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติ
ม.ต้น2024
12คนรักต้นไม้ [27]
1.นางเรวดี สุขสุภักดิ์
ม.ต้น2024
13คำคมหรรษา [4]
1.นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง

2. นางสมบัติ เทศขำ
ม.ต้น4048
14งานประดิษฐ์(สานกระดาษ) [87]
1.นางดวงกมล เรืองเพชร
ม.ต้น2024
15จิตสาธารณะ [14]
1.นางสุพรรณี ศรีสุนทร
ม.ต้น2024
16ซูโดกุ [45]
1.นายพีรภัทร เรืองเพชร
ม.ต้น2024
17ธนาคารโรงเรียน [97]
1.นางสาวณัฐวดี มากไหม
ม.ต้น2024
18นักบินน้อย [30]
1.นางสาวชุดาภา อาจยาทา

2. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ
ม.ต้น4048
19บาสเกตบอล [100]
1.นายชาติชาย สุขล้อม
ม.ต้น2024
20ประดิดประดอย [72]
1.นางศิวิไล เขียนแม้น
ม.ต้น2024
21ปริศนาวรรณคดี [79]
1.นางสาวยุราวรรณ สิงห์โต
ม.ต้น2024
22พิมพ์ดีดไทย [83]
1.นางจันทนา วิไลเรือง
ม.ต้น2024
23ภาษาจีน [94]
1.นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์
ม.ต้น2024
24ยุวทูตพุทโธ [16]
1.นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ม.ต้น2024
25รักการอ่าน [56]
1.นางสุกัญญา ปิ่นสุข
ม.ต้น2024
26ลายมือสื่อภาษา [9]
1.นางสาวนิศากร ชมพูนุช

2. นางสาวสุณิสา กันมาลัย
ม.ต้น2024
27วัฒนธรรมไทย [15]
1.นางวิไล เขียวพุ่มพวง

2. นางสาวกิตติมา พวงสด
ม.ต้น6072
28วิทย์สร้างสรรค์ [22]
1.นางรัชนี โสดถานา
ม.ต้น2024
29ศิลป์สร้างสรรค์ [101]
1.นางสาวสุกัญญา เพ็งแตง
ม.ต้น2025
30สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ [32]
1.นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา
ม.ต้น2024
31หมากกระดาน [19]
1.นายเกรียงไกร ทัพใหญ่

2. นางสาวนฤมล พึ่งกุศล
ม.ต้น4048
32ห้องสมุด [64]
1.นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
ม.ต้น2024
33ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ [31]
1.นางสาวบุปผา สันตวา

2. นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์
ม.ต้น2024
34อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [41]
1.นางกัญจณ์นภา สุขล้อม
ม.ต้น2024
35อินเตอร์เน็ต [70]
1.นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ

2. นางสุภาพร คลังเพชร
ม.ต้น4048
36เกมภาษาอังกฤษ [95]
1.นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง

2. นางสาวณฤชล ดิษฐ์แก้ว
ม.ต้น2024
37เกมส์สร้างสรรค์ [86]
1.นางวราพร สุรินทร์
ม.ต้น2024
38เกมส์โปรแกรมเมอร์น้อย [1]
1.นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน

2. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข
ม.ต้น4048
39เซปักตะกร้อ [80]
1.นายปรีชา เสนานิมิตร
ม.ต้น2024
40เทเบิลเทนนิส [28]
1.นายวีระ ทองโสภา

2. นายปฐมรัฐ คูหา
ม.ต้น4048
41เพื่อนที่ปรึกษา YC [74]
1.นางนงนุช เพ็งศิริ

2. นางศิริเพ็ญ จันทร์แสนภักดิ์
ม.ต้น4048
42เย็บ ปัก ถัก ร้อย [82]
1.นางสมรศรี กาหา
ม.ต้น2024
43เอแม็ท [99]
1.นางณิชาภา อ่อนน้อม
ม.ต้น2024
44เฮฮากีฬาไทย [18]
1.นายอุบล พิมพาวะ
ม.ต้น2024
45โอริงามิ [51]
1.นางสาวปาริชาติ จินตเวก
ม.ต้น2024
46Clinic For Chem [90]
1.นายชนะชัย ทะยอม
ม.ปลาย1820
47English in daily life [54]
1.นางขวัญเรือน บุญมา
ม.ปลาย1820
48Good grammar [60]
1.นางกรกช รุ่งทอง
ม.ปลาย1820
49Photo Story [98]
1.นายจิตรกาญ ขำทองระย้า

2. นายชัยยะ สว่างวงษ์
ม.ปลาย1823
50STEM ม.ปลาย [44]
1.นางสุนทรา คัชมาตย์

2. นางสาวอริสา แก้วทิพย์
ม.ปลาย3640
51To Be Number One [71]
1.นางนิตยา อ่อนจันทร์
ม.ปลาย1820
52กลอนกานท์งานกวี [10]
1.นางรวิวรรณ พิมพาวะ
ม.ปลาย1820
53คณิตกับเกมส์ [43]
1.นางสาวนพรัตน์ เล็กประเสริฐ
ม.ปลาย1820
54คณิตจิตสบาย [42]
1.นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์

2. นายนวพล ชัยชนะ
ม.ปลาย3640
55คณิตศาสตร์ [39]
1.นายไพรัช คำเขียน
ม.ปลาย1820
56คนรักการอ่าน [53]
1.นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์
ม.ปลาย3640
57คนรักษ์ต้นไม้ [91]
1.นางบุญมี ปินใจ

2. นางดาว เมืองสอง
ม.ปลาย3640
58คำคมหรรษา [5]
1.นางสุภาพร สุขวิถี

2. นางสุภาพร ช่วยพยุง
ม.ปลาย1820
59ซูโดกุ [96]
1.นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์
ม.ปลาย1820
60ญี่ปุุ่น [59]
1.นางสาวสุดหทัย ขมินธกูล

2. นางสาวลัดดา สร้อยจาตุรนต์
ม.ปลาย1820
61ตามรอยพ่อพอเพียง [13]
1.นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม

2. นายวันชัย ทับทอง
ม.ปลาย1820
62ธนาคารโรงเรียน [47]
1.นางสาววาสนา ต่อมยิ้ม
ม.ปลาย1822
63นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 [40]
1.นายสมคิด คำเขียน

2. นายสมบัติ ใจปินตา
ม.ปลาย3673
64นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 [20]
1.นายกมล ช่วยพยุง

2. นางสาวชุติมา มั่นเหมาะ
ม.ปลาย3694
65นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 [55]
1.นางจิรภา อินทรขาว

2. นายเทอดพงษ์ ทำดี
ม.ปลาย3686
66บริหารจิต [17]
1.นางลิ้นจี่ พิบูลศิลป์
ม.ปลาย1820
67ปกิณกะคณิตศาสตร์ [92]
1.นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล
ม.ปลาย1820
68ภาษาจีน [93]
1.นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก
ม.ปลาย1820
69ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน [61]
1.นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์

2. นางสาวสุรีย์พร แก้วมา
ม.ปลาย3640
70ภาษาพาคิด [6]
1.นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์

2. นายพัฒร ลอยเด่น
ม.ปลาย3640
71ภาษาพาเพลิน [2]
1.นางสาวสมบูรณ์ ปัญญาอินทร์
ม.ปลาย1820
72ภูมิปัญญาไทย [7]
1.นางสุกัญญา เทพสุริยวงษ์
ม.ปลาย1820
73ยุวประชาสัมพันธ์ [63]
1.นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ

2. นายปิยะวัฒน์ น้าเจริญ
ม.ปลาย1822
74รักการอ่าน [11]
1.นางบุญชอบ สายทอง
ม.ปลาย1820
75วัยอิสระ [69]
1.นางพนอ กาญจนะ
ม.ปลาย1820
76ศิลป์สร้างสรรค์ [76]
1.นายภาณุสิษฐ์ ม่วงดิษฐ์
ม.ปลาย1820
77สมองกลฝังตัว [85]
1.นายมาโนชญ์ แสงศิริ
ม.ปลาย1820
78สอวน. [24]
1.นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์

2. นายศินาจ คำภิรานนท์

3. นายอนัน เดชขุนทด
ม.ปลาย5460
79สุนทรียสนทนา [21]
1.นายพิชิต ไพอุปลี
ม.ปลาย1820
80หมากกระดาน [48]
1.นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์
ม.ปลาย1820
81ห้องสมุด [38]
1.นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล
ม.ปลาย1820
82อนุรักษ์พลังงาน [26]
1.นางสาวนงนุช จากปั้น
ม.ปลาย1820
83เตรียมความพร้อม [37]
1.นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์
ม.ปลาย1822
84เทเบิลเทนนิส [67]
1.นายเอกพันธ์ จันอินทร์
ม.ปลาย1820
85เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ [33]
1.นางสาวสุรรักษ์ ยังคลัง

2. นายพีระยุทธ สุขสำราญ
ม.ปลาย3640
86เพื่อนที่ปรึกษา YC [73]
1.นางกาญจนา คัชมาตย์

2. นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ม.ปลาย3641
87เอแม็ท [36]
1.นางนิพิศ วิเชียรสรรค์
ม.ปลาย1820
88แบดมินตัน [68]
1.นายปุลิ เจ่าสกุล
ม.ปลาย1820
89โสตทัศนศึกษา [25]
1.นายนิคม เอี่ยมต่อม
ม.ปลาย1820
90WOODBALL [29]
1.นายไสว พิมพ์ลำพา
ม.ต้น+ม.ปลาย2024
91การละเล่นของเด็กไทย [12]
1.นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยะสิริ
ม.ต้น+ม.ปลาย2024
92คิดเลขเร็ว [52]
1.นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง
ม.ต้น+ม.ปลาย2024
93จรวดขวดน้ำ [23]
1.นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ม.ต้น+ม.ปลาย2024
94ดนตรีไทย [75]
1.นายรักชาติ นาครัตน์
ม.ต้น+ม.ปลาย2029
95นาฏยศิลป์สัมพันธ์ [78]
1.นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์
ม.ต้น+ม.ปลาย2032
96นาฏศิลป์การละคร [77]
1.นางเบญจวรรณ โหมดชัง
ม.ต้น+ม.ปลาย2036
97วงโยธวาทิต [88]
1.นางสาวจามจุรี ทองคำ

2. นายชัยธวัช อินเมฆ
ม.ต้น+ม.ปลาย2048
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.