กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
92
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ปกิณกะคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.5/6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์
2. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติกิจกรรม
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
จำนวนรับต่่ำสุด
18 คน
จำนวนรับสูงสุด
20 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.