กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
90
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
Clinic For Chem
สถานที่เรียน
ห้องพักครูวิทย์ อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายชนะชัย ทะยอม
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อสอนเสริมเพิ่มเติมรายวิชาเคมี
2. เพื่อทบทวนและทำการบ้านรายวิชาเคมี
3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้เกิดทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาเคมีได้ตามศักยภาพ
จำนวนรับต่่ำสุด
18 คน
จำนวนรับสูงสุด
20 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.