กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
86
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เกมส์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน
ห้องรีซอร์ส อาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางวราพร สุรินทร์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
3. นักเรียนสร้างเกมโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.