กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
79
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ปริศนาวรรณคดี
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.1/6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวยุราวรรณ สิงห์โต
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนอ่านทำนองเสนาะในวรรณคดีไทยได้ถูกต้อง
2. นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับวรรณคดีไทยได้ถูกต้อง
3. นักเรียนเข้าใจในรสของวรรณคดี
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.