กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
70
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
อินเตอร์เน็ต
สถานที่เรียน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ

2. นางสุภาพร คลังเพชร
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้
2. นักเรียนสามารถค้นหาสถานที่สำคัญๆและภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
3. นักเรียนสามารถทำโฆษณาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอื่นๆได้
จำนวนรับต่่ำสุด
40 คน
จำนวนรับสูงสุด
48 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.