กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
54
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
English in daily life
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.6/2
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางขวัญเรือน บุญมา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในสถานกรณ์ที่หลากหลาย โดยใช้รูปแบบพื้นฐานของการสนทนาได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการออกเสียง การเน้นน้ำหนักคำ และเสียงในประโยคได้ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์รูปแบบของการสนทนาที่ได้ฝึก กับสถานการ์แบบใหม่ได้
จำนวนรับต่่ำสุด
18 คน
จำนวนรับสูงสุด
20 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.