กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
52
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.3/9 อาคาร 2
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อเพิ่มทักษะการคำนวณเบื้องต้น
2. เพื่อฝึกทักษะการคิดเลขเร็วโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
3. ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.