กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
51
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
โอริงามิ
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.2/2 อาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวปาริชาติ จินตเวก
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและฝึกสมาธิ
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.