กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
44
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
STEM ม.ปลาย
สถานที่เรียน
ห้องคณิตศาสตร์เล็ก
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสุนทรา คัชมาตย์

2. นางสาวอริสา แก้วทิพย์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แบบ มาช่วยแก้ปัญหา ในชีวิตจริง
3. เพื่อสนับสนุนและปลูกฝังให้เยาวชนได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อเศษฐกิจและสังคม
จำนวนรับต่่ำสุด
36 คน
จำนวนรับสูงสุด
40 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.