กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
31
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวบุปผา สันตวา

2. นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนดัตสินใจในการเลือกหนังสือที่ตนเองสนใจได้
2. นักเรียนรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบและแบ่งเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.