กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
29
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
WOODBALL
สถานที่เรียน
สนามหลังอาคาร 5
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายไสว พิมพ์ลำพา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อฝึกทักษะกีฬา WOODBALL
2. เพื่อเป็นการออกกำลังกายโดยใช้กีฬา WOODBALL
3. เพื่อเตรียมนักกีฬา WOODBALL เข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.