กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
23
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
จรวดขวดน้ำ
สถานที่เรียน
ห้องเรียน 425
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างจรวดขวดน้ำ
2. นักเรียนู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
3. นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.