กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
21
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สุนทรียสนทนา
สถานที่เรียน
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นายพิชิต ไพอุปลี
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
2. เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านออไลน์ เฟสบุ๊ค
3. เพื่อฝึกการชื่นชม ยินดี
จำนวนรับต่่ำสุด
18 คน
จำนวนรับสูงสุด
20 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.