กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
16
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ยุวทูตพุทโธ
สถานที่เรียน
ห้องจริยธรรม อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
2. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำแนะผู้อื่นได้
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.