กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
15
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
วัฒนธรรมไทย
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.3/5 อาคาร 4
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางวิไล เขียวพุ่มพวง

2. นางสาวกิตติมา พวงสด
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
2. นักเรียนสามารถประพฤติปฎิบัติตนได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้
จำนวนรับต่่ำสุด
60 คน
จำนวนรับสูงสุด
72 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.