กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
14
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
จิตสาธารณะ
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.2/4 อาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางสุพรรณี ศรีสุนทร
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนได้รู้จักทำงานร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี
2. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีระเบียบวินัย
3. นักเรียนรู้จักทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.