กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
13
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ตามรอยพ่อพอเพียง
สถานที่เรียน
ห้องเกียรติยศ
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม

2. นายวันชัย ทับทอง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับตนเองได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนได้
จำนวนรับต่่ำสุด
18 คน
จำนวนรับสูงสุด
20 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.