กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
12
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
การละเล่นของเด็กไทย
สถานที่เรียน
สนามหห้องอาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางณัฐนภาส์ สุคนธ์ปิยะสิริ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจวิธีการละเล่นของเด็กไทย
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์การละเล่นของเด็กไทยได้
3. นักเรียนสามารถเล่นการละเล่นของเด็กไทยได้
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.