กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
100
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
บาสเกตบอล
สถานที่เรียน
สนามบาสเกตบอล
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นายชาติชาย สุขล้อม
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีทักษะในกีฬาบาสเกตบอล
2. นักเรียนมีพัฒนาและสนุกกับกีฬาบาสเกตบอล
3. นักเรียนสามารถแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลได้
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.