ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
รายการ
หน้าแรก
สมัครเรียน
พิมพ์ใบสมัคร
แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบการสมัคร
สถิติการรับสมัคร
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
ติดต่อสอบถาม
ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
วิดีโอการใช้งาน [เว็บไซต์]
วิดีโอการใช้งาน [LINE@]

หมายเหตุ
ค้นหาตาม ชื่อ หรือ นามสกุล ให้ใส่ ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วกดปุ่ม ค้นหา
ค้นหาตาม รหัสบัตรประชาชน ให้ใส่ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ค้นหา
เลขที่
นั่งสอบ
เลขที่สมัคร
จากระบบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
จังหวัด
ห้องสอบที่
อาคาร
ห้อง
พัฒนาระบบโดย : ครูมาโนชญ์ แสงศิริ
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร : สพม.41