ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียนออนไลน์ (ยุวกาชาด, บำเพ็ญประโยชน์, เนตรนารี)
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.

: ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียนออนไลน์ : โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สำหรับครูที่ปรึกษา
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
รหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประชาชน , รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด
   
 

พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.