ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียนออนไลน์ (ยุวกาชาด, บำเพ็ญประโยชน์, เนตรนารี)
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
     
     
 
ตรวจสอบ สถานะการสมัครกิจกรรมนักเรียน
 
 
 
ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
เลขที่
กิจกรรม[รหัส] / สมัครผ่านระบบ
ครูที่ปรึกษา
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.