ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียนออนไลน์ (ยุวกาชาด, บำเพ็ญประโยชน์, เนตรนารี)
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
     
     
 
ตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบการสมัครกิจกรรมนักเรียน
 
 
ถ้าไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อที่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. ครูมาโนชญ์ แสงศิริ โทร. 086-906-5312
2. ครูสุภาพร สุขวิถี โทร. 084-914-7918
 
 
 
ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
เลขที่
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.