ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักเรียนออนไลน์ (ยุวกาชาด, บำเพ็ญประโยชน์, เนตรนารี)
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมนักเรียนที่เปิดรับสมัคร #
ที่
กิจกรรมนักเรียน [รหัส]
ครูที่ปรึกษา
ระดับ
รับต่ำสุด
รับสูงสุด
ข้อมูล
1.บำเพ็ญประโยชน์ [2]1.นางกรกช รุ่งทอง
2. นางสาวพนิดา สมบูรณ์
3. นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์
ม.ต้น8090
2.ยุวกาชาด [1]1.นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรง
2. นางสาวณัฐวดี มากไหม
3. นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ
ม.ต้น8089
3.เนตรนารี [3]1.นางสาวนิศากร ชมพูนุช
2. นางสาวบุปผา สันตวา
3. นางนิตยา อ่อนจันทร์
ม.ต้น8090
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.