กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
     
     
 
ตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบการสมัครกิจกรรมชุมนุม
 
 
ถ้าไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อที่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ช่วงพักกลางวันของแต่ละระดับชั้น และหลังเลิกเรียนเท่านั้น
 
 
 
ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
เลขที่
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.