กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.

: ระบบกิจกรรมชุมนุม : โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สำหรับนักเรียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เท่านั้น
กรณีระบบแจ้งว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง" ให้ติดต่อ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
ในช่วงพักกลางวันของแต่ละระดับชั้น และหลังเลิกเรียนเท่านั้น

เพื่อแก้ไขข้อมูล ก่อนวันที่ระบบจะเปิดรับสมัคร
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
รหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน , รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชน
   
 

 
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.