กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
37
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เตรียมความพร้อมรับTCAS63
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.6/9
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีแนววิธีและประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมในการดูหนังสือ
2. นักเรียนมีประสบการณ์การแก้โจทย์ปัญหาข้อสอบ PAT1 เรื่องอนุกรมและลอการิทึม
3. นักเรียนเข้าใจการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS63
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
18 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.