กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
81
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ขยายพันธุ์พืช
สถานที่เรียน
อาคารเกษตร
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นายบุญลือ จิราพงษ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถขยายพันธุ์พืชให้มีลักษณะเหมือนต้นเดิมได้
2. นักเรียนสามารถสร้างพืชพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิม
3. นักเรียนสามารถเข้าใจในการประกอบอาชีพการเกษตรให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.