กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
78
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
นาฏยศิลป์สัมพันธ์
สถานที่เรียน
ห้องนาฏศิลป์ อาคารดนตรีสากล
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนปฏิบัติท่ารำพื้นฐาานและท่ารำวงมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนอธิบายประวัติการแสดงนาฏยลีลา เทพกัญญาบูชาหลวงพ่อเพชรได้ และปฏิบัติท่ารำนาฏยลีลา เทพกัญญาบูชาหลวงพ่อเพชรได้อย่างสวยงาม
3. นักเรียนบอกลักษณะเครื่องดนตรีประกอบการแสดงได้และสามารถจัดการแสดงเผยแพร่ได้จนเป็นที่ประทับใจของสาธารณชน
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
32 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.