กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
64
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ห้องสมุด
สถานที่เรียน
ห้องสมุด อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในระบบห้องสมุด แบบทศนิยมดิวอี้และสามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดได้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกฤตภาคได้
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการอ่าน รักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
20 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.