กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
2
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน
ห้องภาษาไทย
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวสมบูรณ์ ปัญญาอินทร์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. สามารถเลือกงานเขียนประเภทต่างๆได้ไปพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม
2. สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
3. สามารถนำมาพูดแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
จำนวนรับต่่ำสุด
18 คน
จำนวนรับสูงสุด
20 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.