กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
17
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
บริหารจิต
สถานที่เรียน
ลานธรรม อาคารเกษตร
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางลิ้นจี่ พิบูลศิลป์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อต้องการเรียนรู้การฝึกจิตสติปัฎฐาน
2. เพื่อฝึกจิตใจ นั่งสมาธิ ให้สงบ
3. เพื่อนำหลักการทางพระพุทธศาสนานำไปดำเนินวิถีชีวิตเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
จำนวนรับต่่ำสุด
18 คน
จำนวนรับสูงสุด
20 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.